تکنیک عمل: بیمار به حالت طاق باز و لیتاتومی قرار میگیرد