زایمان

طبیعی و سزارین

زایمان به دو صورت طبیعی و سزارین می باشد که در بخش های جدا گانه توضیح داده شده است.دکتر شهلا نوری اردبیلی متخصص زایمان می باشد